ANBO uitgenodigd door Tweede Kamer i.v.m.nieuw pensioenstelsel

Op uitnodiging van de Tweede Kamer bespreekt ANBO op 4 november haar visie op het nieuwe pensioenstelsel. Voor het ronde tafelgesprek leverde ANBOeen zogeheten ‘position paper’. Kernpunten zijn: verhoog en verlaag pensioenen alsof het nieuwe stelsel al in werking is.

In de notitie herhaalt ANBO haar standpunt dat het nieuwe stelsel op zich interessant is, maar dat het voor de huidige gepensioneerden, die gemiddeld 75 jaar zijn, te laat komt. ANBO dringt er sterk op aan om nu al de regels aan te passen, omdat anders onnodige kortingen mogelijk zijn en indexatie uit beeld blijft. Dat ‘perspectief’ op verhoging van pensioenen was bij het pensioenakkoord wel beloofd. Nu dreigen gepensioneerden wel het zuur van het huidige, maar niet het zoet van het nieuwe stelsel te proeven.

Voorzichtige rendementen
“We doen daarom twee voorstellen, die aansluiten bij de principes van het pensioenakkoord”, zegt Willem Reijn, senior beleidsadviseur en pensioenspecialist bij ANBO. “Belangrijkste zaak is om de huidige regels (het financiële toetsingskader) zo snel mogelijk te verlaten, omdat de rekenrente van 0,2 procent (ABP) geen enkel recht doet aan de gezondheid van de pensioenfondsen. ANBO stelt te rekenen met voorzichtige rendementen, wat mogelijk is omdat het nieuwe pensioenstelsel ook werkt met projectierendementen.”

Alle generaties
Reijn: “Verder vinden we de omzetting van de huidige aanspraken in pensioenvermogens niet goed geregeld (‘invaren’). Het is niet fair om de aanspraken om te zetten op basis van een rente van nul procent. De pensioenen zijn straks afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Wij willen dat er gekeken wordt dat alle generaties in beginsel hetzelfde pensioenvooruitzicht hebben.”

“We vragen ook om een betere betrokkenheid van ouderenorganisaties bij de omzetting te regelen”, meldt Reijn. “In de brief wijzen we op de onvrede van gepensioneerden, die al twaalf jaar geen indexatie en soms zelfs kortingen hebben gekregen. Dat zet het broodnodige draagvlak onder de pensioenhervormingen onder druk.”

Breed front
Voor ANBO voert pensioenspecialist Reijn het woord in het rondetafelgesprek. Tot de deelnemers behoren verder onder anderen wetenschappers, pensioenfondsen en juristen. ANBO is op woensdag 4 november van 16.05 tot 16.50 uur aan de beurt. De bijdrage is te zien op de website van de Tweede Kamer.
Tussen ANBO, de Koepel van Gepensioneerden en KBO-PCOB vindt afstemming plaats om als ouderenorganisaties een zo breed mogelijk front te vormen.

Artikel links
 ANBO