Met deze checklist vergeet je niets

In de wet is geregeld wie je erfgenamen zijn als je komt te overlijden. Als je af wilt wijken van het wettelijk erfrecht, moet je met de notaris een testament maken. Deze checklist helpt je daarbij.

Checklist: het maken van een testament
In de wet is in alle voorkomende gevallen geregeld wie na je overlijden je erfgenamen zijn. Als je af wilt wijken van het wettelijk erfrecht, moet je met de notaris een testament maken. Als je bijvoorbeeld een bedrag wilt nalaten aan een goed doel of om een erfgenaam te benoemen. Ook is het mogelijk een wettelijke erfgenaam te onterven. Met deze checklist vergeet je niets.

Legitimarissen
Bepaalde wettelijke erfgenamen (legitimarissen) zoals kinderen en in hun plaats de kleinkinderen, hebben altijd recht op een vast deel van de nalatenschap (legitieme portie). Dit deel is de helft van het wettelijk erfdeel. Ouders, grootouders en echtgenoot zijn geen legitimaris en kunnen dus wel onterfd worden.

Wie is volgens de wet je wettelijke erfgenaam?

  1. In de eerste plaats je echtgenoot/geregistreerd partner en je eventuele kind(eren). Zij krijgen ieder een gelijk deel van de nalatenschap. Is een van je kinderen overleden dan gaat hun erfdeel naar de eventuele kinderen van dat kind.

  2. Je ouders, broers en zussen. Is een broer of zus overleden en had hij of zij kinderen dan zijn die plaatsvervangend erfgenaam.

  3. Grootouders

  4. Overige familie.

De benodigde stappen om een testament te maken
Denk goed na over wat je in je testament wilt laten vastleggen. Wil je dat je kinderen, in tegenstelling tot de wettelijke regeling, wel meteen hun erfdeel krijgen? Of wil je dat je partner slechts een bepaald deel van je nalatenschap erft? Zijn er kinderen uit een eerdere relatie voor wie je iets wilt regelen? Wil je iemand geld of goederen nalaten (legaat) of juist via een legaat schulden kwijtschelden? Dit kun je allemaal regelen via je testament.

  • Neem contact op met een notaris. Op www.notaris.nl vind je een notaris in je buurt.

  • De notaris stelt in overleg en volgens je wensen een ontwerptestament (concept) op. Het is vervolgens mogelijk de gegevens te controleren en eventueel wijzigingen of aanvullingen aan te geven.

  • Na akkoord volgt de afspraak om de testamenten te ondertekenen (passeren).

  • Je ontvangt een afschrift van je testament. Dit is een door de notaris gewaarmerkte kopie. Het origineel blijft in het archief van de notaris of zijn opvolger.

  • De testamenten worden door de notaris ingeschreven bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De inhoud van je testament wordt daarbij niet bekendgemaakt. Wel wordt aangegeven of het testament eventuele voorgaande testamenten of codicillen herroept. Het oude testament blijft wel dus bestaan, maar heeft absoluut geen werking meer. Vragen om vernietiging is dan ook niet nodig. Wel is het handig om thuis het afschrift van je oude testament te vernietigen. Let op: het heeft geen zin alleen het afschrift van je testament te vernietigen zonder eerst een nieuw testament te maken.

  • Na je overlijden kan elke notaris in Nederland het Centraal Testamentenregister raadplegen om te zien of je een testament gemaakt hebt, en welk testament het laatste is.

Gewijzigde situaties
Een in je testament benoemde executeur kan overleden zijn of je wilt liever een ander aanwijzen. Misschien wil je inhoudelijk iets aanpassen vanwege een gewijzigde situatie. Bekijk eens in de paar jaar of hetgeen je in je testament bepaald hebt, nog geldig moet blijven of kan zijn.