NVM Snel duidelijkheid over toekomst plattelandswoning

De NVM wil dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de Wet Plattelandswoning. De wet staat onder druk door een recente uitspraak van de Raad van State, die oordeelt dat ook voor plattelandswoningen een luchtkwaliteitsbeoordeling moet plaatsvinden.
In 2012 nam de Tweede Kamer de Wet Plattelandswoning aan, die het mogelijk maakt voor niet-agrariërs om een boerderij te bewonen. De NVM had zich jarenlang sterk gemaakt voor de wet, die voormalige boerderijen een nieuwe toekomst biedt en zo de leegstand op het platteland tegengaat. De wet maakt het mogelijk om agrarische bedrijfswoningen door derden te laten bewonen, ook al vinden er in de directe omgeving agrarische activiteiten plaats. Dit betekent soms dat er flexibeler wordt omgesprongen met de milieuwetgeving.

Op 4 februari jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter dat de luchtkwaliteit van een plattelandswoning wel degelijk moet worden beoordeeld. Dit betekent dat een plattelandswoning in veel gevallen niet zo wenselijk is als men voorheen aannam. Deze week heeft de Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu de kwestie met spoed op de agenda van het parlement gezet door de minister te vragen zich over de kwestie te buigen en schriftelijk op de uitspraak te reageren.

De NVM vreest dat door de uitspraak van de Raad van State de gehele Wet plattelandswoning opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. “Erg jammer, want hiermee gaan we opnieuw een traject in dat tijd vergt”, aldus Arjan van der Waaij, voorzitter NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed. “De wet is juist bedoeld om kansen op het platteland te creëren, door meer burgers in het buitengebied te laten wonen. Het aantal agrarische ondernemers blijft dalen. Linksom of rechtsom zal er iets moeten worden geregeld voor de vrijkomende bebouwing. Slopen van agrarische bebouwing zou niet het uitgangspunt moeten zijn, maar het lijkt haast onvermijdelijk dat het in de toekomst vaker gaat gebeuren.”

Afgemeten tegen andere Europese landen, heerst er voor agrariërs in Nederland wat regelgeving betreft een relatief ongunstig klimaat. Volgens de NVM moet de overheid zich hard blijven maken – ook richting Brussel – om deze situatie op de agenda te krijgen. Tevens vindt de NVM het van belang om meer aandacht te krijgen voor het Triple-P principe “people – planet – profit”. Dat principe kan zeer goed worden vertaald naar ruimtelijke-ordeningskwesties.

De NVM denkt vanuit haar kennis van de agrarische markt en de ontwikkelingen in het buitengebied graag mee met de totstandkoming van regelgeving om de leefbaarheid van het landelijk gebied te vergroten, en om oplossingen te vinden voor de leegstand van agrarisch vastgoed. Van der Waaij: “Daarbij hoeven we niet alleen te kijken naar de plattelandswoning, want die biedt geen oplossing voor alle problemen. Er liggen in deze markt diverse andere uitdagingen, die wat de NVM betreft tegelijkertijd kunnen en moeten worden aangepakt. Daarbij is het ons doel om een duurzame oplossing te vinden en kansen te genereren voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied.”