Over dertig jaar is kwart bevolking 65-plus

Over dertig jaar is kwart bevolking 65-plus
Over dertig jaar is kwart bevolking 65-plus

De vergrijzing bereikt over ruim dertig jaar haar hoogtepunt. Tussen nu en 2038 zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,4 naar 4,3 miljoen. Een kwart van de 17 miljoen Nederlanders is dan 65 jaar of ouder. Het aantal ouderen groeit vooral sterk door de naoorlogse geboortegolf. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Levensverwachting neemt sterker toe
De levensverwachting neemt sterker toe dan eerder verwacht. Het verwachte maximumaantal 65-plussers in 2038 is 200 duizend hoger dan volgens de vorige prognose. Bij mannen stijgt de levensverwachting van 77,6 jaar in 2006 naar 81,5 jaar in 2050. Bij vrouwen loopt de levensverwachting op van 81,7 naar 84,2 jaar. Meer mensen zullen dus de pensioenleeftijd bereiken en bovendien zullen gepensioneerden langer leven.

Grijze druk verdubbelt
De grijze druk, de verhouding tussen 65-plussers en potentiële beroepsbevolking (20- tot 65-jarigen), neemt sterker toe dan het aandeel 65-plussers. Want niet alleen neemt het aantal 65-plussers toe, ook daalt de potentiële beroepsbevolking met 1 miljoen. De grijze druk stijgt tussen nu en 2038 van 23 naar 47 procent.

Bevolking krimpt vanaf 2035
De Nederlandse bevolking groeit in 2006 nog maar met 20 duizend personen. Deze historisch lage groei is vooral het gevolg van toegenomen emigratie. Tot 2034 wordt een bescheiden bevolkingsgroei met enkele tienduizenden per jaar verwacht. Daarna zorgt de stijging van het aantal sterfgevallen voor een langzaam krimpende bevolking.

Autochtone bevolking neemt al na 2006 af
In 2007 zal de autochtone bevolking naar verwachting een paar duizend kleiner zijn dan in 2006. Dit komt vooral door het vertrekoverschot van 25 duizend personen per jaar. Het komend decennium krimpt de autochtone bevolking met ongeveer 5 duizend personen per jaar. Na 2020 versnelt deze krimp. In 2050 zal Nederland 12,0 miljoen autochtonen tellen, tegen 13,2 miljoen op dit moment. Hun aandeel daalt in deze periode van 81 naar 71 procent.

Aandeel allochtonen groeit
De allochtone bevolking blijft echter de komende decennia groeien. Dat is bij de niet-westerse allochtonen voor driekwart toe te schrijven aan geboorten. De belangrijkste oorzaak van de groei bij westerse allochtonen is immigratie. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de Nederlandse bevolking stijgt van 11 procent in 2006 naar 16 procent in 2050. Het aandeel westerse allochtonen neemt toe van 9 naar 13 procent.

Bron: CBS


Artikel links