Parochiebestuur in Schaijk kent geen genade voor gelovigen in Ravenste

Foto Theo Audenaerd
Foto Theo Audenaerd

De kunstschatten in de Luciakerk van vestingstad Ravestein zijn verdwenen. Betreft het hier een schaamteloze diefstal? Integendeel: het kerkbestuur in Schaijk ontnam de kerk van haar door vele generaties gelovigen gekoesterde kostbaarheden. Dit omdat de kerk wordt onttrokken aan de eredienst.

Foto Theo Adenaerd
Foto Theo Adenaerd

Prof. Dr. Martin Jan van Mourik is woest. Helaas hebben we in onze kerk met cultuurbarbaren te maken. Deze realiteit had ik enige jaren geleden niet voor bestaanbaar gehouden.’’

Miscommunicatie
Het ontruimen gebeurde in opdracht van het kerkbestuur in Schaijk. Dit bestaat uit een fusie van parochies. Een bestuurder namens de Luciakerk ontbreekt sinds enkele jaren wegens miscommunicatie.
De kerk kwam er in 1735 dankzij de Stichting Loterijfonds Ravestein. Van Mourik is niet alleen notaris maar ook bestuurder van genoemde stichting.

Liefdeloos

Het ontruimen vloeit voort uit het besluit om de Luciakerk te onttrekken aan de eredienst. De kerk wordt verbouwd tot een congrescentrum annex concertzaal. Met een beetje goede wil zouden er nog steeds kerkvieringen plaats kunnen vinden. Maar daarvan wil het bestuur niets weten.
‘’Wij laten de ‘onttrekking aan de eredienst’ van onze Sint Luciakerk (anno 1735) niet zonder slag of stoot geschieden’’, zegt van Mourik. Hij tekende samen met de andere bestuursleden van het Loterijfond bezwaar aan tegen het besluit van de bisschop om de kerk aan de eredienst te onttrekken.
In haar bezwaarschrift stelt het Loterijfonds Ravenstein: ‘’De bisschop nam zijn besluit zonder dat daarover tevoren door het parochiebestuur enig overleg met de katholieke gemeenschap (de parochianen) van Ravenstein.’’
De parochianen vernamen het nieuws notabene op 15 juni via Facebook. Uit het bericht bleek dat de kerk tezamen met de pastorie was verkocht. Op 1 juli 2020 zou de kerk aan de eredienst worden onttrokken. Er kan geen mis meer worden gevierd, zelfs niet voor een huwelijk of uitvaart.
Dat snijdt de bewoners van Ravenstein door het hart. Duidelijk bleek dit uit de demonstratie van 14 september 2019. Deze was gericht tegen het niet communicerende parochiebestuur. Ook in 2018 en 2019 organiseerde de bevolking bijeenkomsten om de Luciakerk te mogen behouden voor de eredienst.

Wetteloos
In haar bezwaarschrift voert het Loterijfonds diverse redenen aan om de Luciakerk voor de eredienst te behouden. Zoals het onderzoeken van het behoud van de eredienst in combinatie met een (deels) profane, waardige nevenbestemming.
De Stichting Loterijfonds Ravenstein is zelfs bereid om het eigendom over te nemen. Mits deze (deels) behouden zou blijven voor de eredienst, Om onverklaarbare redenen heeft het parochiebestuur de mogelijkheid tot behoud van de eredienst niet onderzocht.
In plaats daarvan ontruimde ze zonder genade de Luciakerk. ‘De bisschop keek lijdzaam toe. Het is dieptreurig. Ons rest de strijd tot we er bij neervallen, maar dat duurt nog even’’, stelt Van Mourik.
Het onttrekken aan de eredienst druist in tegen de canon 1222 § 2 van de Codes Iuris Canonici. Dat vereist dat onttrekking aan de eredienst alleen plaats kan vinden om ernstige redenen. Het Loterijfonds Ravenstein wilde hierover met het kerkbestuur in discussie gaan. Dus niet.
Verder voert het Loterijfonds Ravenstein dat alle met de eredienst verbonden kunstschatten een band vormen met vele vorige generaties parochianen. ‘’Deze banden mogen niet mogen verbroken door de kerk onnodig aan de eredienst te onttrekken en de kunstschatten af te voeren.’’
Door het bezwaarschrift diende de zaak te worden opgeschort tot eind augustus. In plaats daarvan ontruimde ze al bij voorbaat de Luciakerk. Dit gebeurde tijdens de looptijd van de bezwaarprocedure en in strijd met alle rechts- en fatsoensregels.

Goddeloos
Zowel parochiebestuur als het bisdom negeren de bijzondere historie van de Sint Luciakerk in de historische stad Ravenstein. Daarmee schaden ze in ernstige mate de cultuurhistorische identiteit van Ravenstein.
Gebouwd in 1735 was de kerk de enige katholieke kerk in de calvinistische republiek van de Noordelijke Nederlanden. De barokke bouwstijl en het barokke interieur zijn verweven met de Orde der Jezuïeten. Vanuit Emmerich (Duitsland) bediende ze van 1643 tot 1772 de Ravensteinse ‘missie’.
Het zou ook voor de bisschop onbestaanbaar moeten zijn dat de stad Ravenstein, anno 1360, verder moet zonder een Rooms Katholieke kerk. Een kerk nota bene die is ingewijd in 1735 en gebouwd is als symbool voor de godsdienstvrijheid in het Land van Ravenstein. Een oase in vijandig gebied omringd als het was door de calvinistische Nederlanden’, aldus Van Mourik.

Op 18 september sprak ik met mgr. de Korte. Gisteren sprak ik Mgr De Korte. Volgens hem bedroeg het achterstallig onderhoud drie miljoen euro en kwamen er nog slechts 25 personen naar de kerk. Het besluit werd genomen in samenspraak met de bisschop en het kerkbestuur, Door de kerk te verkopen zijn de parochianen nu verlost van hun zorgen
Foto Theo Audenaerd
Foto Theo Audenaerd

Foto Theo Audenaerd, eewenoude communiebank werd verwijderd
Foto Theo Audenaerd, eewenoude communiebank werd verwijderd

Foto Theo Audenaerd
Foto Theo Audenaerd

Foto: Theo Audenaerd
Foto: Theo Audenaerd

Artikel links