Patintendossier onder de maat

Gezondheid > Gezondheid

(563 artikelen)

Dossiers van patiënten zijn in veel zorginstellingen onder de maat. Ze zijn vaak niet actueel, niet compleet en bevatten lang niet altijd de informatie die voor zorgprofessionals van belang is. Binnen een instelling is de informatie over een patiënt vaak versnipperd opgeslagen in verschillende systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Bij vergelijking van verschillende dossiers van één patiënt komt de informatie bovendien niet altijd overeen. Dat levert risico op voor de patiënt. De inspectie vindt dat er één dossier per patiënt zou moeten zijn waar iedereen in werkt. Dit maakt de kans op fouten een stuk kleiner. Maar toepassing van ICT kan gebrekkige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en instellingen niet automatisch oplossen. Dus ook niet de risico’s die daardoor in de zorg ontstaan.

Eerst basis

Eerst moet de basis in orde zijn, vindt de inspectie. Er moeten daarom volgens de inspectie eerst duidelijke afspraken zijn over welke informatie relevant is. Om de informatie vervolgens te kunnen delen via ICT-systemen, moeten er daarnaast afspraken komen over het opslaan en delen van de informatie. De inspectie roept zorgverleners op om zo snel mogelijk zorgbrede normen en standaarden te ontwikkelen.

Knelpunten

Hoe verder de schakels in de zorg van elkaar af liggen, hoe groter de knelpunten zijn, constateert de inspectie. De informatie-uitwisseling tussen huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verloopt vaak slecht. Dit geldt ook voor de informatie-uitwisseling over patiënten die na een opname in een ziekenhuis of GGZ-instelling naar huis gaan voor nazorg of palliatieve zorg. Er zijn geen afspraken over welke informatie relevant is en de elektronische systemen van instellingen kunnen meestal niet met elkaar communiceren.

Patiënt

De inspectie vindt dat structurele knelpunten in de informatie-uitwisseling met prioriteit moeten worden opgelost omdat dit veel winst kan opleveren voor de patiënt. De inspectie pleit daarnaast voor een grotere rol van de patiënt bij de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners. Daarbij zou iedere patiënt zonder belemmeringen zijn of haar patiëntendossier online moeten kunnen inzien. Dit is mogelijk binnen de huidige wetgeving en wordt in sommige zorginstellingen al gedaan. De patiënt moet dan wel expliciet toestemming geven noodzakelijke informatie over zijn gezondheidssituatie te delen met betrokken zorgverleners.

Bron Tijd van je leven