Provincie Flevoland mocht besluiten tot afschot edelherten Oostvaarder

Pixabay CC
Pixabay CC

Het college van gedeputeerde staten van Flevoland mocht Staatsbosbeheer in 2018 opdracht geven om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen naar 490. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 16 september 2020. Daarmee draait de Afdeling bestuursrechtspraak een eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van november 2019 terug.

Voldoende ecologisch onderbouwd
Het provinciebestuur heeft naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak voldoende onderbouwd dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied. In het rapport van de commissie Van Geel uit april 2018 dat de provincie aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd, is bovendien de zogenoemde doelstand van 490 herten voldoende ecologisch onderbouwd, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. Het gaat hier om een opdracht van het provinciebestuur uit september 2018 die gold tot 1 januari 2020. Hoewel die periode al is verstreken, kan de uitspraak van vandaag wel gevolgen hebben voor toekomstige besluiten over het terugbrengen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen.

Bescherming flora en fauna
Het provinciebestuur heeft zijn besluit gebaseerd op verschillende ecologische onderzoeken. De conclusie van de rapporten is dat het huidige aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door overbegrazing schade veroorzaakt aan de flora en fauna in het gebied. Zo zijn riet, struiken en bomen verdwenen, zijn vogels verdwenen of in aantal afgenomen en zijn er sinds 2009 geen ree├źn meer waargenomen in het gebied. Daarmee heeft het provinciebestuur naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak voldoende onderbouwd dat het terugbrengen van het aantal edelherten noodzakelijk is ter bescherming van de flora en fauna in het gebied.

Onderbouwing doelstand
Daarnaast heeft het provinciebestuur met verwijzing naar het rapport Van Geel over een nieuw beleidskader voor het natuurgebied voldoende onderbouwd dat in de Oostvaardersplassen niet meer dan 490 edelherten kunnen leven. Die doelstand is gebaseerd op de zogenoemde begrazingsdruk in het gebied in de jaren negentig. Toen was er een sterftecijfer van 5 tot 10 %. Dat is in natuurgebieden gebruikelijk. De rechtbank oordeelde in een eerdere instantie dat een beleidsmatig stuk als dat van de commissie Van Geel niet als ecologische onderbouwing kan dienen. De Afdeling bestuursrechtspraak is echter van oordeel dat het niet gaat om de aard van het stuk, maar om de inhoud daarvan. Uiteraard moet het rapport een ecologische beoordeling bevatten. Die is in het rapport Van Geel gemaakt aan de hand van bestaande ecologische rapporten en na het raadplegen van deskundigen.

Bron: Raad van State