Red de AOW Brandbrief belangenorganisaties roepen kabinet op tot bezin

Naar aanleiding van het aanstaande debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV schreven belangenorganisaties een brandbrief aan de Tweede Kamer. Daarin roepen ze op tot het terugdraaien van het ontkoppelen van de AOW.

Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. Mede door de loskoppeling van de AOW komen de koopkracht en bestaanszekerheid juist verder onder druk te staan.

Voorkom uithollen van de AOW
In de brandbrief noemen belangenorganisaties het loskoppelen van de AOW met het minimumloon onbegrijpelijk.”’De AOW is het basisinkomen voor iedere senior in Nederland. Aan die basisvoorziening moet en mag niet worden getornd. AOW’ers hebben immers geen mogelijkheden om hun inkomen op een andere wijze te verhogen.”

Compensatie heeft geen enkele betekenis
De aangekondigde compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting heeft voor senioren met een laag inkomen geen enkele betekenis. Als onderdeel van de heffingskorting komt de ouderenkorting in mindering op de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.
Bij een laag inkomen is het totaal van de heffingskorting echter meer dan de verschuldigde belasting. Een hogere korting leidt dus niet tot een lagere belasting want die is bij deze groep al € 0.

Willekeur
Meer in het algemeen moeten alle senioren erop kunnen rekenen dat de AOW ten minste in de pas blijft lopen met de ontwikkeling van het minimumloon. Nu nogal willekeurig dreigt te worden besloten de AOW te ontkoppelen, waardoor de bestaanszekerheid van een groeiende groep ouderen in het gedrang komt. ”Ontkoppeling vinden wij daarom onaanvaardbaar.”, stellen de belangenorganisatuis.

Achteruitgang als toekomstperspectief.
De plannen zijn des te schadelijker, gezien de koopkrachtvooruitzichten voor gepensioneerden. Zij gaan er volgens de CPB-doorrekening in de komende kabinetsperiode gemiddeld 0,4% per jaar op achteruit.
Daarmee raken ze gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden.
Het overgrote deel van de gepensioneerden blijft voor het twaalfde jaar op rij stevig onder de nullijn. En dit ook nog eens vanuit een uitgangssituatie waarin de prijzen de pan uit stijgen terwijl veel pensioenen al sinds de kredietcrisis niet meer zijn geïndexeerd.

Koopkrachtontwikkeling voor senioren
In de afgelopen elf jaren was de gemiddelde koopkrachtontwikkeling voor senioren -5%. Bij werkenden steeg in dezelfde periode gemiddeld met 18% . . Bovenop de huidige stijging van de energieprijs komt op basis van het coalitieakkoord vanaf 2023. Verder volgt een verhoging van de energiebelasting voor gas met 5,23 cent in de eerste tariefschijf.
Tegen deze achtergrond is het extra zuur dat het coalitieakkoord minder doet om de koopkracht van gepensioneerden te steunen dan die van andere inkomensbronnen, zoals de CPB-doorrekening aantoont.

Red de AOW is een oproep van de volgende belangenorganisaties
ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, de Landelijke Cliëntenraad, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), ATD Vierde Wereld en KBO-Brabant.
Zij roepen het kabinet op om in het debat over de regeringsverklaring de solidariteit in stand te houden en de koppeling van de AOW veilig te stellen!