Voedselbankklant eet ongezonder dan gemiddelde Nederlander

Voedselbankklanten eten, ondanks de voedselhulp van de voedselbank, ongezonder dan zowel de gemiddelde Nederlander als mensen met een lage sociaal economische status, die geen gebruik maken van de voedselbank.

Ver­ge­le­ken met die men­sen eten voed­sel­bank­klan­ten nog min­der groen­te, fruit, vis en ve­zels. Dit blijkt uit on­der­zoek van de VU bij ruim 165 voed­sel­bank­klan­ten van 12 ver­schil­len­de voed­sel­ban­ken ver­spreid over heel Ne­der­land.

Te wei­nig groen­te, fruit, vis en ve­zels én te veel ver­za­digd vet
Voed­sel­bank­klan­ten zijn wat be­treft hun eten voor een groot deel af­han­ke­lijk van wat er we­ke­lijks in hun voed­sel­pak­ket zit, dat door de voed­sel­bank ver­strekt wordt. De in­houd van deze voed­sel­pak­ket­ten is vol­le­dig af­han­ke­lijk van do­na­ties van le­vens­mid­de­len­be­drij­ven, su­per­markt­ke­tens en par­ti­cu­lie­ren. De in­houd van de voed­sel­pak­ket­ten vol­doet niet aan de Richt­lij­nen goede voe­ding. Uit de in 2011 en 2012 ver­za­mel­de ge­ge­vens blijkt dat het voed­sel­bank­klan­ten ook niet lukt hun voe­ding zo­da­nig aan te vul­len dat deze vol­doet aan de richt­lij­nen voor een ge­zon­de voe­ding. In ver­ge­lij­king met deze richt­lij­nen eten voed­sel­bank­klan­ten te wei­nig groen­te, fruit, vis en ve­zels én te veel ver­za­digd vet.

Voe­dingsin­na­me zorg­wek­kend
On­der­zoe­ker Ju­dith Neter van de af­de­ling Ge­zond­heids­we­ten­schap­pen: “Het is fan­tas­tisch dat er voed­sel­ban­ken zijn, die we­ke­lijks voed­sel­pak­ket­ten ver­strek­ken. Wel is het zorg­wek­kend dat men­sen, die gro­ten­deels af­han­ke­lijk zijn van de in­houd van een voed­sel­pak­ket niet kun­nen vol­doen aan de richt­lij­nen voor een ge­zon­de voe­ding en daar­naast ook nog eens on­ge­zon­der eten dan de ge­mid­del­de Ne­der­lan­der.” Voed­sel­bank­klan­ten heb­ben vaak niet ge­noeg te eten en ze vol­doen niet aan de richt­lij­nen voor een ge­zon­de voe­ding. Daar­door heb­ben zij een hoger ri­si­co heb­ben op bij­voor­beeld over­ge­wicht, dia­be­tes en hart- en vaat­ziek­ten.

Bron: VU