Nederlander verwacht meer pensioen dan hij krijgt

Uit onderzoek van de VU naar het niveau van het ouderdomspensioen in verschillende pensioenregelingen, blijkt dat de algemeen aanvaarde norm van zeventig procent van het laatst verdiende salaris meer uitzondering dan regel is. Zelfs als iemand veertig jaar deelneemt aan de pensioenregeling. Dit staat in schril contrast met de verwachtingen van Nederlanders. Volgens marktonderzoeksbureau GfK denkt ruim tachtig procent van de Nederlanders zeventig procent of meer van het laatst verdiende loon te ontvangen bij pensionering. Het onderzoeksrapport is gisteren overhandigd aan de Ombudsman Pensioenen, de heer drs. P.J.C. Keizer.


Het onderzoeksrapport is geschreven door het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van AEGON. De norm van zeventig procent van het laatst verdiende loon in een opbouwperiode van 35 jaar werd in 1999 in navolging van de aanbevelingen van de commissie-Witteveen als ambitieniveau in de Wet op de Loonbelasting vastgelegd.


Carrièremakers zijn grootste pensioenslachtoffer


Vooral carrièremakers moeten zich zorgen maken over het niveau van hun pensioen bij pensionering. “In de afgelopen tien jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden van regelingen die relatief gunstig waren voor werknemers die carrière maakten, naar regelingen die gunstig zijn voor werknemers zonder of met weinig carrière.”, aldus onderzoekster Pauline Bakker. De overstap van eindloonregeling naar een – voor de werkgever beter betaalbare – middelloonregeling bijvoorbeeld heeft vergaande gevolgen. Zeker wanneer volgens de pensioenregeling het pensioen in waarde niet aangepast wordt aan de inflatie (indexatie).

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en wordt bepaald door de sociale partners. Dit gebeurt in CAO- overleg, op brancheniveau in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds dan wel op ondernemingsniveau. “Uit het rapport kan worden afgeleid dat de wet de fiscale mogelijkheden biedt om het ambitieniveau van zeventig procent van het laatst verdiende salaris te halen, maar dat deze door werkgevers en werknemers niet optimaal worden benut”, aldus de onderzoekster.


Eerlijk over later


De discussie over de hoogte van het ouderdomspensioen is niet nieuw. Ook het besef dat steeds meer mensen langer moeten doorwerken niet. Wel nieuw is dat ook met veertig dienstjaren in een en dezelfde pensioenregeling men onvoldoende pensioen kan opbouwen. Pensioenverzekeraar AEGON brengt de uitkomsten van het onderzoek onder de aandacht omdat hij het belangrijk vindt mensen te laten nadenken over later. “Het doel van het onderzoek is dan ook niet zo zeer om opnieuw het versoberde pensioenstelsel in Nederland onder de aandacht te brengen, maar is gelegen in het bewustwordingsproces van mensen om nu na te denken over later. De perceptie van mensen over de hoogte van hun pensioen strookt namelijk niet met de werkelijkheid. De pensioenregelingen bieden werknemers over het algemeen een goede basis maar vaak niet de beoogde zeventig procent. Dat moeten mensen beseffen. Het belangrijkste is immers dat mensen goed kijken naar hun pensioenopbouw en tijdig aanvullende maatregelen treffen, indien nodig.”, aldus Herman Kappelle, buitengewoon hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de VU en directeur AEGON Adfis.

Leave a Comment