Expertgroep Familiebedrijven overhandigt rapport met 18 aanbeveli

Familiebedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, zowel in ,Bruto Nationaal Product uitgedrukt als in het dempend effect bij conjuncturele schommelingen. Een betere focus op familiebedrijven vanuit de overheid zal een positieve invloed hebben op het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Dit kan door het nemen van stimulerende maatregelen en het wegnemen van barrières. Hiertoe worden 18 aanbevelingen gedaan in het rapport dat de Expertgroep Familiebedrijven woensdag 20 juni om 12 uur in Haaksbergen aanbiedt aan de minister van Economische Zaken Maria van ,der Hoeven. De Expertgroep Familiebedrijven is in 2006 op initiatief van Kamer van Koophandel Nederland opgericht.

In Nederland zijn er ruim 180.000 familiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 40% van de werkgelegenheid en bijna 50% van het Bruto Nationaal Product. De reden waarom familiebedrijven zo’n aanzienlijke economische bijdrage leveren heeft te maken de belangrijkste kracht van het familiebedrijf: continuïteit, door de lange termijnvisie en sterke band met het personeel. Toch is er vanuit de overheid te weinig focus op deze ondernemingsvorm. Het familiebedrijf kent een eigen organisatie-, eigendomsstructuur en problematiek, die niet gelijk is aan het MKB of het grootbedrijf. Dit leidt tot de noodzaak van specifiek beleid voor familiebedrijven. Daarom doet de Expertgroep Familiebedrijven in haar notitie aan de overheid 18 aanbevelingen voor een nieuwe beleidsagenda.


Een aantal belangrijke aanbevelingen zijn:1. Fiscaal gezien bestaat een grote onrechtvaardigheid. In geval van geleidelijke overname en/of familieopvolging blijft een deel van het vermogen in het bedrijf. Toch rekent de fiscus op dat moment af over het volledige vermogen. Gezien het om een aanzienlijk bedrag gaat, dient hiervoor vaak een lening afgesloten te worden. De Expertgroep stelt voor om niet op moment van overdracht, maar op moment van vermogensonttrekking fiscaal af terekenen.

2. Familiebedrijven hebben te kampen met een negatief imago, ook binnen de overheid. Er is echter nog weinig bekend over het familiebedrijf. Meer kennis over het familiebedrijf zal zorgen voor meer waardering en dus een verbetering van het imago. De Expertgroep doet hierin een aantal concrete aanbevelingen om kennis te verzamelen en te over te dragen,

zoals het doen van een studie naar de succesfactoren van familiebedrijven, het verzamelen van Facts & Figures en het opleiden van docenten van Hogescholen en Universiteiten.

3. Er ontstaat een trend waarbij Corporate Governance steeds meer wordt opgelegd bij ondernemingen. Een goede bestuursstructuur is ook voor familiebedrijven een goede zaak. In familiebedrijven is verhouding onderneming, eigendom en familie echter onlosmakelijk

met elkaar verbonden in tegenstelling tot niet-familiebedrijven. De structuur van familiebedrijven is dusdanig veelzijdig dat het opleggen van zo’n dwingende en uniforme regeling de flexibiliteit belemmert die nodig is om aan de specifieke omstandigheden van het familiebedrijf tegemoet te komen. De Expertgroep stelt dat van overheidswege moet worden bewaakt, dat er geen overregulering gaat ontstaan met betrekking tot de

bestuursinrichting van het familiebedrijf.


Definitie familiebedrijf


Een bedrijf is een familiebedrijf als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

– Meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie;

– Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op

opvolgingsbeslissingen;

– Ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie;


Expertgroep Familiebedrijven


De Expertgroep Familiebedrijven is in 2006 op initiatief van Kamer van Koophandel Nederland opgericht. De Expertgroep bestaat uit leden die allen hun sporen hebben verdiend in het werkveld van familiebedrijven, zowel in onderwijs, wetenschap, beleidsvorming als in de zakelijke dienstverlening.Leave a Comment